11.7 C
Gornji Vakuf
Ponedjeljak, 27. Maja 2024.

Javni poziv za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta FBiH 2012. godini

Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH”, broj: 35/05), a u skladu sa Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta („Službene novine Federacije BiH“, broj: 27/12 ), federalni ministar kulture i sporta objavljuje

JAVNI POZIV

za odabir programa i projekata koji će se sufinansirati iz Budžeta

Federacije Bosne i Hercegovine u 2012. godini

1.TRANSFER ZA OBNOVU KULTURNOG I GRADITELJSKOG NASLIJEĐA

U Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine osiguravaju se sredstva za obnovu i zaštitu objekata kulturnog i graditeljskog naslijeđa Bosne i Hercegovine.

Pravo podnošenja prijava na ovaj poziv imaju pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u kulturnoj baštini na području Federacije Bosne i Hercegovine javne i vjerske ustanove, građani i udruženja, te jedinice lokalne samouprave.

I

Odabir programa i projekata vršiti će se u skladu s usvojenim općim i posebnim kriterijima.

Opći kriteriji za raspodjelu sredstava

– kvalitet kandidiranih programa i projekata i njihov doprinos podizanju općeg nivoa u oblastima zaštite kulturnog i graditeljskog naslijeđa,

– doprinos uspješnom prezentiranju i afirmaciji Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine u svijetu,

– regionalna i nacionalna zastupljenost,

– sufinansiranje programa u oblasti zaštite kulturnog i graditeljskog naslijeđa koji su podržani od strane drugih nivoa vlasti i imaju obezbijeđeno sufinansiranje.

Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava

– nastavak realizacije započetih projekata,

– vrijednost objekta (historijska, umjetnička, arhitektonska, kulturna, duhovna, prostorna),

– prioritet i neophodnost radova u skladu sa stanjem objekta koji imaju status nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine,

– zaštita i očuvanje pokretnih i nematerijalnih kulturno-historijskih dobara.

II

Odabir programa i projekata vršit će se u svrhu obnove i zaštite objekata kulturnog naslijeđa i to:

1. Javnih objekata,

2. Sakralnih objekata,

3. Stambenih objekata,

4. Pokretnih i nematerijalnih kulturnih dobara.

III

Obavezna dokumentacija:

1.Popunjena, potpisana i ovjerena prijava na aplikacijskom obrascu,

2.Uvjerenje o poreznoj registraciji (identifikacijski broj),

3.Rješenje o registraciji podnositelja zahtjeva,

4.Kopija ugovora s bankom o otvaranju transakcijskog računa,

5.Detaljan projekt ili program za koji se traži sufinansiranje,

6.Finansijski plan projekta.

Dodatna dokumentacija:

1. Preporuka resornog, kantonalnog ministarstva ili lokalne zajednice s potvrdom o sufinansiranju (obrazloženje i iznos sredstava kojima se sudjeluje u finansiranju programa),

2. Prethodno izdato stručno mišljenje o valjanosti projekta od strane Zavoda za zaštitu spomenika FBiH.

2. TRANSFER ZA UDRUŽENJA GRAĐANA I ORGANIZACIJA U OBLASTI KULTURE

U Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine osiguravaju se sredstva za podršku projektima udruženja i organizacija u oblasti kulture.

Pravo podnošenja prijava na ovaj poziv imaju udruženja i organizacije u oblasti kulture koji se bave afirmacijom i produkcijom kulturnog i umjetničkog stvaralaštva.

I

Odabir programa i projekata vršiti će se u skladu s usvojenim općim i posebnim kriterijima.

Opći kriteriji za raspodjelu sredstava

– kvalitet kandidiranih projekata/programa i afirmacija kulturnog i umjetničkog staralaštva,

– doprinos kandidiranih projekata/programa podizanju općeg kulturnog nivoa građana u lokalnoj zajednici i društvu,

– potvrđen status i značaj kandidiranog projekta,

– regionalna i nacionalna zastupljenost,

– doprinos angažiranju i afirmaciji mladih u oblasti kulture,

– doprinos jačanju nacionalne i vjerske tolerancije.

Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava

– interes kulturne javnosti, značaj za kulturni život lokalne zajednice i društva,

– značaj programa na domaćem i međunarodnom planu,

– poticanje razmjene, realizacija u kooperaciji ili koprodukciji,

– samoodrživost programa i projekta,

– broj aktivnih učesnika u projektu, naročito potvrđenih stručnjaka iz oblasti koju program/projekat predstavlja,

– kontinuitet kvalitetnog rada udruženja ili organizacije, priznanja i nagrade za dosadašnji rad,

– doprinos reafirmaciji i stvaranju autentičnog kulturno – historijskog naslijeđa Bosne i Hercegovine.

II

Obavezna dokumentacija:

1. Popunjena, potpisana i ovjerena prijava na aplikacijskom obrascu,

2. Uvjerenje o poreznoj registraciji (identifikacijski broj),

3. Rješenje o registraciji podnositelja zahtjeva,

4. Kopija ugovora s bankom o otvaranju transakcijskog računa,

5. Detaljan projekt ili program za koji se traži sufinansiranje.

Dodatna dokumentacija:

1. Detaljno razrađen i opisan projekat/program za koji se traži podrška, uz finansijski plan,

2. Informacija/izvještaj o istom ili sličnom programu ukoliko je realiziran u prethodne dvije godine (kratka verzija),

3. Informacija o glavnim aktivnostima i uspjesima u radu aplikanta u segementu kulture tokom prethodne dvije godine (kratka verzija),

4. Okvirni plan rada za dvije naredne godine sa statusom programa u narednom periodu za koji se traži podrška (kratka verzija).

3.TRANSFER ZA MLADE

U Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine osiguravaju se sredstva za podršku projektima omladinskih organizacija Tekućeg transfera neprofitnim organizacijama -Transfer za mlade.

Pravo podnošenja prijava na ovaj poziv imaju omladinske organizacije, asocijacije, institucije i udruženja koja obavljaju djelatnosti u oblasti omladinskog aktivizma u Federaciji Bosne i Hercegovine i Bosni i Hercegovini.

I

Odabir programa i projekata vršit će se u skladu s usvojenim općim i posebnim kriterijima.

Opći kriteriji za raspodjelu sredstava:

– kvalitet kandidiranih programa/projekata,

– značaj projekta za mlade u Federaciji BiH,

– doprinos popularizaciji i razvoju omladinskog aktivizma,

– regionalna i nacionalna zastupljenost,

– doprinos unapređenju položaja mladih u Federaciji BiH,

– poboljšanje položaja društveno osjetljivih kategorija mladih osoba.

Posebni kriteriji za raspodjelu sredstava:

– broj učesnika (direktnih/indirektnih) koji su uključeni u projekat,

– značaj projekta za veću društvenu uključenost mladih u život lokalne zajednice,

– jačanje kapaciteta omladinskih organizacija s ciljem formiranja Vijeća mladih FBiH,

– izgradnja i jačanje razvoja sposobnosti kod mladih.

II

Obavezna dokumentacija:

1. Popunjena, potpisana i ovjerena prijava na aplikacijskom obrascu,

2. Uvjerenje o poreznoj registraciji (identifikacijski broj),

3. Rješenje o registraciji podnositelja zahtjeva,

4. Kopija ugovora s bankom o otvaranju transakcijskog računa,

5. Detaljan projekt ili program za koji se traži sufinansiranje s jasnom definicijom: ciljeva, ciljne grupe, očekivanim rezultatima, aktivnostima, finansijski plan sa specifikacijom troškova, vremenskim planom provođenja aktivnosti i nosiocima aktivnosti.

Dodatna dokumentacija:

1.Dokaz da je udruženje na općinskom popisu omladinskih udruženja, tj. da je 2/3 mladih u upravljačkom tijelu udruženja (čl. 4. Zakona o mladima FBiH),

2. Informacija/izvještaj o istom ili sličnom projektu/programu ukoliko je realiziran u prethodne dvije godine (kratka verzija), informacija o glavnim aktivnostima i uspjesima u radu aplikanta u segementu rada sa mladima tokom prethodne dvije godine (kratka verzija), okvirni plan rada za dvije naredne godine sa statusom programa u narednom periodu za koji se traži podrška (kratka verzija); da li je rad udruženja podržan od drugih nivoa vlasti, da li je istim projektom aplikant aplicirao kod inostranih fondova,

3. Bilans stanja i uspjeha za proteklu godinu, ovjeren kod nadležnog organa (ovjerena kopija).

Sredstva za sufinansiranje programa i projekata dodjeljivat će se u skladu s Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava i kriterijima raspodjele sredstava tekućeg transfera utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta.

Aplikacije za Interventna sredstva po svim transferima utvrđenim Odlukom o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2012. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta, razmatrat će se tokom cijele godine.

DOSTAVLJANJE DOKUMENTACIJE

Svi zainteresirani koji ispunjavaju opće i posebne kriterije svoje programe/projekte trebaju dostaviti isključivo na propisanim aplikacijskim obrascima koje mogu dobiti na protokolu Federalnog ministarstva kulture i sporta (Obala Maka Dizdara 2, Sarajevo) ili na web portalu ministarstva: www.fmksa.com.

Popunjenu, potpisanu i ovjerenu prijavu treba poslati na adresu:

Federalno ministarstvo kulture i sporta

Obala Maka Dizdara 2

71 000 Sarajevo

Potrebno je naznačiti „Za Javni poziv“ i navesti naziv Transfera na koji se projekt odnosi (za Transfer za obnovu kulturnog i graditeljskog naslijeđa navesti program za koji se aplicira).

Rok za podnošenje prijava je do 04.05.2012. godine.

NAPOMENA: Prijave koje nisu dostavljene na propisanim aplikacijskim obrascima, netačne i nepotpune prijave i prijave koje nisu dostavljene u navedenom roku, neće biti razmatrane. Također, prijave korisnika koji nisu pravdali namjenski utrošak sredstava dodijeljenih u prethodne dvije godine ( 2010. i 2011.), neće biti razmatrane.

APLIKACIJSKI OBRASCI – PREUZIMANJE (DOWNLOAD)

Uredništvo
Uredništvohttps://gornjivakuf.com/
Udruženja za informisanje X MEDIA
Zadnje dodano
Povezane vijesti