30.6 C
Gornji Vakuf
Četvrtak, 20. Juna 2024.

Poziv na tender za odabir projekata nevladinih organizacija u BiH

Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: FSU u BiH) objavljuje javni poziv za odabir projekata čiji se ciljevi fokusiraju na smanjenje siromaštva i socijalne isključenosti ciljnih skupina. Program podrazumijeva finansiranje projekata koji zadovoljavaju sljedeće obavezne kriterije:

Podnosilac projekta na konkurs može biti jedino BiH nevladina organizacija, a međunarodne organizacije, privatna lica ili pojedinci, javne ustanove i preduzeća ne mogu biti podnosioci projekta na konkurs;

Projekat je u skladu sa Operativnim smjernicama za NVO projekte u Bosni i Hercegovini odnosno tenderskom dokumentacijom koja je dostupna na web stranici FSU u BiH;

Projekat se implementira u partnerstvu nevladine organizacije i najmanje jedne javne institucije. Ostali partneri u projektu mogu biti druge nevladine organizacije, javne institucije, vladine institucije, kao i privatne firme;

Jedna nevladina organizacija može podnijeti samo jedan projektni prijedlog u funkciji nosioca;

Iznos za koji se aplicira FSU u BiH mora biti u rasponu od 20.000,00 – 70.000,00 KM;

Organizacija koja podnosi projekat mora osigurati sufinansiranje iz domaćih izvora (to uključuje javne institucije sa svih nivoa, i/ili sredstva iz budžeta općinskih, kantonalnih, entitetskih ili državnih nivoa vlasti), a najmanje u istom iznosu za koji se aplicira FSU u BiH (za detaljnije pojašnjenje vidjeti Operativne smjernice FSU u BiH);

Trajanje projekata je 7 mjeseci, a trebaju biti implementirani u periodu 15.06.2012 – 15.01.2013. godine;

Projekat je fokusiran na najmanje jednu od prioritetnih oblasti FSU u BiH koja podržava aktivnosti NVO-a vezane za socijalno uključivanje sljedećih ciljnih grupa:

Osobe sa invaliditetom

Porodice sa više djece i djeca iz ugroženih grupa

Stare osobe

Manjine

Žene

Zapošljavanje nezaposlenih osoba (sa posebnim fokusom na mlade i novo-nezaposlene osobe)

Projekat je podnesen u propisanom formatu (dostupnom na web stranici FSU u BIH) uključujući i sve pripadajuće anekse;

Ispunjena aplikacija (dostupna na web stranici FSU u BiH) sa svom dodatnom dokumentacijom mora biti dostavljena u 1 originalnoj verziji i 3 kopije (na jednom od službenih jezika u Bosni i Hercegovini) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak) najkasnije do 11.05.2012. godine na adresu: Branilaca Sarajeva 47, 71000 Sarajevo, Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini sa naznakom: Prijedlog projekta

Evaluacija projektnih prijedloga će biti provedena u skladu sa FSU u BiH Operativnim smjernicama za NVO projekte u Bosni i Hercegovini. Svi aplikanti će o rezultatima odabira biti obaviješteni u roku od 60 dana od dana zatvaranja Poziva na tender. Uspješni podnosioci projektnih prijedloga će sa FSU u BiH zaključiti projektne ugovore.

Dodatne informacije i dokumenti se mogu dobiti na web stranici FSU u BiH: http://www.sif.ba

Za dodatna pitanja i informacije FSU u BiH će biti dostupna jedino na e-mail adresu sif@sif.ba a najdalje do 07.05.2012. godine.

Fondacija za socijalno uključivanje u Bosni i Hercegovini je finansijski podržana od strane Fonda otvoreno društvo Bosne i Hercegovine (FOD BiH) i Švicarske Agencije za razvoj i saradnju (SDC).

Tenderska dokumentacija:

  1. Lista tenderske dokumentacije
  2. Poziv na tender
  3. Operativne smjernice za NVO projekte u Bosni i Hercegovini
  4. Aplikaciona forma
  5. Aneks 1 Logički okvir projekata i narativno pojašnjenje logičkog okvira
  6. Aneks 2 Forma budžeta
  7. Aneks 3 Memorandum o razmijevanju sa donatorima
  8. Aneks 4 Izjava o podobnosti
  9. Aneks 5 Formular za bodovanje projekata
Uredništvo
Uredništvohttps://gornjivakuf.com/
Udruženja za informisanje X MEDIA
Zadnje dodano
Povezane vijesti