11.3 C
Gornji Vakuf
Subota, 02. Marta 2024.

OŠ “Gornji Vakuf”: Javni oglas za popunu upražnjenih radnih mjesta

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Srednjobosanski kanton
Osnovna škola”Gornji Vakuf“
Gornji Vakuf-Uskoplje
__________________________________________________

Broj:895/23

Dana:02.10.2023. godine

Na osnovi člana 57. Zakona o osnovnoj školi (”Sl. novine SBK”, broj: 11/01, 17/04), člana 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu („Sl novine SBK“, broj: 7/19), Saglasnosti Ministarstva obrazovanja,nauke, mladih i sporta SBK-a broj: 03-30-1/2023-205-5 od 05.09.2023. i 03-30-1/2023-329/23-1 od 25.09.2023. godine JU OŠ „Gornji Vakuf“ Gornji Vakuf-Uskoplje, raspisuje:

                                                             JAVNI OGLAS

za popunu upražnjenih radnih mjesta

1. Nastavnik razredne nastave –1 izvršilac puna norma na određeno vrijeme do 30.06.2024.godine.

2.Nastavnik bosanskog jezika-1 izvršilac na 14 sati sedmične norme na određeno vrijeme do 30.06.2024. godine.

3.Nastavnik kulture življenja -1 izvršilac na 3 sata sedmične norme na određeno vrijeme do 30.06.2024. godine.

4. Nastavnik engleskog jezika -1 izvršilac na 19 sati sedmične norme na određeno vrijeme do 30.06.2024. godine.

5.Nastavnik engleskog jezika– 1 izvršilac na 19 sati sedmične norme na određeno vrijeme do povratka radnice s porodiljskog ,a najduže do 30.06.2024.godine

6. Nastavnik engleskog jezika -1 izvršilac na 6 sati sedmične norme na određeno vrijeme do 30.06.2024. godine.

7.Nastavnik demokratije i ljudskih prava-1 izvršilac na 3 sata sedmične norme na određeno vrijeme do 30.06.2024. godine.

8.Nastavnik likovne kulture -1 izvršilac na 11 sati sedmične norme na određeno vrijeme do 30.06.2024.godine.

9.Nastavnik hemije – 1 izvšilac na 10 sati sedmične norme na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do 30.06.2024.godine.

10.Nastavnik biologije -1 izvšilac na 2 sata sedmične norme na određeno vrijeme do povratka radnika sa bolovanja, a najduže do 30.06.2024.godine.

11.Nastavnik njemačkog jezika -1 izvšilac na 2 sata sedmične norme na određeno vrijeme do 30.06.2024.godine.

12.Nastavnik informatike -1 izvšilac na 2 sata sedmične norme na određeno vrijeme do 30.06.2024.godine.

13.Nastavnik tehničkog odgoja-1 izvšilac na 5 sati sedmične norme na određeno vrijeme do 30.06.2024.godine.

14. Higijeničar– 1 izvšilac puna norma na neodređeno radno vrijeme u Centralnoj školi.

15. Higijeničar –1 izvršilac na 50% radnog vremena na određeno vrijeme do 30.06.2024. godine u Centralnoj školi.

I. Pored općih uslova predviđenih Zakonom o radu („Sl. novine FBiH“, broj: 26/19,89/18), kandidati trebaju ispunjavati i uslove u pogledu stručne spreme propisane Zakonom o osnovnoj školi (”Sl. novine SBK”, broj: 11/01, 17/04), Pedagoškim standardima za osnovne škole („Sl novine SBK“, broj: 8/05), Nastavnim planom i programom i dopunom  Nastavnih planova i programa za osmogodišnje i devetogodišnje osnovne škole br. 01-34-76/2021.

II. Kandidati trebaju obvezno dostaviti:

-prijavu koja sadrži sljedeće podatke: ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, e-mail adresu, naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje. Prijava mora biti svojeručno potpisana.

-biografija, svojeručno potpisana,

-izvod iz matične knjige rođenih,

-uvjerenje o državljanstvu,

-diplomu o završenoj odgovarajućoj stručnoj spremi((VSS ili drugi studijski ciklus s najmanje 300 ECTS , prvi studijski ciklus visokog obrazovanja 240 ECTS  i VŠS) –pod rednim brojem 14. i 15. završena osnovna škola),

-potvrdu o položenom stručnom ispitu, ako kandidat ima položen stručni ispit

III. Uz prijavu na oglas, kandidati su dužni priložiti isprave i dokaze u originalu ili ovjerenoj kopiji koja ne može biti starija od 6 mjeseci.

IV. Prioritet kod zapošljavanja imaju kandidati koji su proglašeni tehnološkim viškom i kandidati koji su ostali bez dijela pune nastavne norme na neodređeno vrijeme u školama SBK-a, u skladu s Kriterijima i procedurama za zbrinjavanje nastavnika koji ostaju bez dijela nastavne norme, proglašenja tehnološkog viška u osnovnim i srednjim školama u SBK-a.

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prioriteta kod prijama dužan je priložiti odgovarajući dokaz o tom pravu –ovjerene kopije ili original-(rješenje o tehnološkom višku ili potvrda o statusu nepotpune norme s ugovorom o radu na neodređeno vrijeme i brojem sati koji nedostaju,te bodovna lista iz škole ).

V. U postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK-a može se dati prednost kandidatu koji prema posebnom zakonu ima prednost u zapošljavanju samo u slučaju ako ima isti ili veći broj bodova prema ostalim kriterijima za prijem u radni odnos. Prednost pri zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima od zakonom mjerodavne institucije (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na posebni zakon prema kojem imaju prednost.

VI. Razmatrat će se samo one prijave kandidata prijavljenih na oglas koje su podnesene blagovremeno i koje su potpune, te koji ispunjavaju formalne uslove iz Javnog  oglasa, koji ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

VII. Komisija za provođenje javnog oglasa obavijestiti će kandidate čija dokumentacija nije potpuna putem e-maila.

VIII. Kandidati koji ispunjavaju uslove javnog oglasa obavezni su pristupiti testiranju (pismeni ispit i intervju), a o terminu i mjestu testiranja bit će obaviješteni putem e-maila ili telefona, a kandidati koji ne pristupe testiranju u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na javni oglas.

IX. Pismeni dio ispita polaže se u vidu testa. Pitanja iz pismenog dijela ispita odnose se na opće znanje kandidata, znanje iz djelatnosti odgoja i obrazovanja i znanje iz oblasti radnog mjesta na koje se kandidat prijavio. Kandidati koji polože pismeni dio ispita polažu i usmeni dio ispita (interviju).

X. Za radno mjesto pod rednim brojem 14. i 15., za koje je potrebno osnovno obrazovanje ne polaže se pismeni dio ispita, već se izbor kandidata vrši na osnovu dostavljene dokumentacije i rezultata obavljenog intervjua.

XI.Izabrani kandidati obavezni su prije stupanja na posao dostaviti ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti za rad u obrazovanju, uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Primljeni kandidati rad obavljaju u Centaralnoj ili Područnim školama OŠ  „Gornji Vakuf“, a radno vrijeme je u skladu s utvrđenim rasporedom.

XII. Obavijest o Javnom oglasu se objavljuje u dnevnim novinama-Oslobođenje- a puni tekst javnog oglasa na:https://www.facebook.com/O%C5%A0-Gornji-Vakuf-561792570641272/, www.gornjivakuf.com i Službi za  zapošljavanje SBK-a.

Dodatne obavijesti u vezi oglasa mogu se dobiti putem e-mail škole: osgornjivakuf@mail.com ili na  kontakt telefon 030/265-658,265-671

Prijava na oglas podnosi se komisiji na adresu: OŠ „Gornji Vakuf“ , Ulica Omladinska b.b.  Gornji Vakuf – Uskoplje u zatvorenoj koverti, s naznakom NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS. Na poleđini koverte navesti ime i prezime podnositelja prijave, adresu i kontakt telefon.                                                                                                     

Direktor škole
Alija Filan

Uredništvo
Uredništvohttps://gornjivakuf.com/
Udruženja za informisanje X MEDIA
Zadnje dodano
Povezane vijesti