11.7 C
Gornji Vakuf
Ponedjeljak, 27. Maja 2024.

OŠ “Gornji Vakuf”: JAVNI OGLAS za popunu upražnjenog radnog mjesta

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne i Hercegovine

Srednjobosanski kanton

Osnovna škola”Gornji Vakuf“

Gornji Vakuf-Uskoplje

________________________________________________________

Broj:1006/23

Datum:06.11.2023. godine

Na osnovu člana 57. Zakona o osnovnoj školi (”Sl. novine SBK”, broj: 11/01, 17/04), člana 3. Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Srednjobosanskom kantonu („Sl novine SBK“, broj: 7/19), Saglasnosti Ministarstva obrazovanja,nauke, mladih, kulture i sporta SBK-a broj: 03-30-1/2023-402-1 od 30.10.2023.godine JU OŠ „Gornji Vakuf“ Gornji Vakuf-Uskoplje, raspisuje:

                                                             JAVNI OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mjesta

1.Nastavnik matematike -1 izvršilac na 4 sata sedmične norme na određeno vrijeme do povratka radnice s porodiljskog bolovanja, a najduže do 30.06.2024.godine.

I. Pored općih uslova predviđenih Zakonom o radu („Sl. novine FBiH“, broj: 26/19,89/18), kandidati trebaju ispunjavati i uslove u pogledu stručne spreme propisane Zakonom o osnovnoj školi (”Sl. novine SBK”, broj: 11/01, 17/04), Pedagoškim standardima za osnovne škole („Sl novine SBK“, broj: 8/05), Nastavnim planom i programom i dopunom  Nastavnih planova i programa za osmogodišnje i devetogodišnje osnovne škole br. 01-34-76/2021.

II. Kandidati trebaju obvezno dostaviti:

-prijavu koja sadrži sljedeće podatke: ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, e-mail adresu, naziv radnog mjesta na koji se prijavljuje. Prijava mora biti svojeručno potpisana.

-biografija, svojeručno potpisana,

-izvod iz matične knjige rođenih,

-uvjerenje o državljanstvu,

-diplomu o završenoj odgovarajućoj stručnoj spremi((VSS ili drugi studijski ciklus s najmanje 300 ECTS , prvi studijski ciklus visokog obrazovanja 240 ECTS  i VŠS)

-potvrdu o položenom stručnom ispitu, ako kandidat ima položen stručni ispit

III. Uz prijavu na oglas, kandidati su dužni priložiti isprave i dokaze u originalu ili ovjerenoj kopiji koja ne može biti starija od 6 mjeseci.

IV. Prioritet kod zapošljavanja imaju kandidati koji su proglašeni tehnološkim viškom i kandidati koji su ostali bez dijela pune nastavne norme na neodređeno vrijeme u školama SBK-a, u skladu s Kriterijima i procedurama za zbrinjavanje nastavnika koji ostaju bez dijela nastavne norme, proglašenja tehnološkog viška u osnovnim i srednjim školama u SBK-a.

Kandidat koji se u prijavi na javni natječaj poziva na pravo prioriteta kod prijama dužan je priložiti odgovarajući dokaz o tom pravu –ovjerene kopije ili original-(rješenje o tehnološkom višku ili potvrda o statusu nepotpune norme s ugovorom o radu na neodređeno vrijeme i brojem sati koji nedostaju,te bodovna lista iz škole ).

V. U postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u SBK-a može se dati prednost kandidatu koji prema posebnom zakonu ima prednost u zapošljavanju samo u slučaju ako ima isti ili veći broj bodova prema ostalim kriterijima za prijem u radni odnos. Prednost pri zapošljavanju kandidati dokazuju odgovarajućim dokumentima od zakonom mjerodavne institucije (potvrda, uvjerenje i sl.) koje prilažu prilikom prijave na javni oglas, pozivajući se na posebni zakon prema kojem imaju prednost.

VI. Razmatrat će se samo one prijave kandidata prijavljenih na oglas koje su podnesene blagovremeno i koje su potpune, te koji ispunjavaju formalne uslove iz Javnog  oglasa, koji ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

VII. Komisija za provođenje javnog oglasa obavijestiti će kandidate čija dokumentacija nije potpuna putem e-maila.

VIII. Kandidati koji ispunjavaju uslove javnog oglasa obavezni su pristupiti testiranju (pismeni ispit i intervju), a o terminu i mjestu testiranja bit će obaviješteni putem e-maila ili telefona, a kandidati koji ne pristupe testiranju u zakazano vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na javni oglas.

IX. Pismeni dio ispita polaže se u vidu testa. Pitanja iz pismenog dijela ispita odnose se na opće znanje kandidata, znanje iz djelatnosti odgoja i obrazovanja i znanje iz oblasti radnog mjesta na koje se kandidat prijavio. Kandidati koji polože pismeni dio ispita polažu i usmeni dio ispita (interviju).

X.Izabrani kandidat obavezan je prije stupanja na posao dostaviti ljekarsko uvjerenje o radnoj sposobnosti za rad u obrazovanju, uvjerenje o nekažnjavanju i uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od 6 mjeseci).

Primljeni kandidat rad će obavljati u OŠ  „Gornji Vakuf“, a radno vrijeme je u skladu s utvrđenim rasporedom.

XI. Obavijest o Javnom oglasu se objavljuje u dnevnim novinama-Oslobođenje- a puni tekst javnog oglasa na:, www.gornjivakuf.com i Službi za  zapošljavanje SBK-a.

Dodatne obavijesti u vezi oglasa mogu se dobiti putem e-mail škole: osgornjivakuf@mail.com ili na  kontakt telefon 030/265-658,265-671

Prijava na oglas podnosi se komisiji na adresu: OŠ „Gornji Vakuf“ , Ulica Omladinska b.b.  Gornji Vakuf – Uskoplje u zatvorenoj koverti, s naznakom NE OTVARATI – PRIJAVA NA JAVNI OGLAS. Na poleđini koverte navesti ime i prezime podnositelja prijave, adresu i kontakt telefon.

                                                                                                        Direktor škole

                                                                                                        Alija Filan

Uredništvo
Uredništvohttps://gornjivakuf.com/
Udruženja za informisanje X MEDIA
Zadnje dodano
Povezane vijesti